Τετάρτη 31.05.2023 | Εορτάζουν: Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία, Μάγος, Μάγια

Περίληψη διακήρυξης Δ. Φαρκαδόνας για το έργο «Αναβάθμιση Κ.Χ. της Τ.Κ. Ταξιαρχών»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις17.01.2022 | 9:42 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 2433350019, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ.: 415
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ.Χ.ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 03 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ.Χ.ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ».

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 15/01/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης