Τρίτη 17.05.2022 | Εορτάζουν: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνία, Γιουνία, Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

Περίληψη Διακήρυξης Δ.Φαρκαδόνας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.01.2022 | 2:23 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση :Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας : 42031
Πληροφορίες : Ευδοκία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο : 2433350019, 2433350020
FAX : 2433350055
Email : dimfartexn@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ. : 484
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 17/01/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου:
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο:
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ».

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/01/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης