Παρασκευή 12.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.ΠΥΛΗΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.07.2022 | 3:46 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROC010866814 2022-07-05
AΔΑ: 6ΩΞΨΩ14-Ν79
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. πρωτοκ 7065
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350314 & 2434350100, Telefax: 2434350312 & 2434350150, E-mail: dpilis@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Δημήτρης Φέκος.
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: [45262640-9]- Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
4) Σύντομη περιγραφή: Θα γίνουν η καθαίρεση υπαρχόντων πεζοδρομίων και η κατασκευή νέων στις Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς, της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, του Δήμου Πύλης
5) Εκτιμώμενη αξία: 250.000,00 ευρώ, ΦΠ.Α. 24%: 60.000,00 ευρώ, Προϋπολογισμός: 310.000,00 ευρώ.
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
7) Τόπος εκτέλεσης: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Τρικάλων, Δήμος Πύλης.
8) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9) Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται σε δώδεκα μήνες ( 12 ) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου: Οδοποιίας .Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
12) Κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων: είναι η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα άρθρα 22Β, 22Γ, 22Δ της διακήρυξης.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 06/07/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης