Σάββατο 18.05.2024 | Εορτάζουν: Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Γαλάτεια, Γαλατία, Φαεινός, Φαεινή

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.04.2024 | 10:52 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Τα. Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Παναγιώτης Ράδος
Ευδοκία Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 2433350019, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ. 4646
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου:
«Εργασίες για εγκατάσταση οικίσκων και σχετικές υποδομές – Κατασκευή υποδομών για την στέγαση πλημμυροπαθών της κακοκαιρίας DANIEL»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Εργασίες για εγκατάσταση οικίσκων και σχετικές υποδομές – Κατασκευή υποδομών για την στέγαση πλημμυροπαθών της κακοκαιρίας DANIEL» (CPV: 45200000-9), Κωδικός ΝUTS: EL611, με προϋπολογισμό 492.900,51 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 118.296,12 ευρώ
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 82.587,02 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ με προϋπολογισμό 109.526,18 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 298.309,31 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Το παρόν έργο αφορά σε διαμόρφωση δημοτικών χώρων α) στην θέση «Λάκκα» και β) στην θέση «Γκάλιας» στην Δ.Κ. Φαρκαδόνας για να τοποθετηθούν οικίσκοι για την στέγαση των πλημμυροπαθών της κακοκαιρίας DANIEL που έπληξε την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.farkadona.gr)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Η/Μ ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/04/2024)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης