Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις13.01.2023 | 10:30 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 460/12-1-2023
Προϋπολογισμός: 612.837,39 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
(494.223,70 ευρώ + ΦΠΑ: 118.613,69 ευρώ)
CPV: 79999100-4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Τίτλος Πράξης: «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων»
Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας ««Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19» του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. 18722/2021/29-06-2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 61Ε246ΜΤΛ6-ΣΦΛ). Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των αρχείων του Δήμου και η προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φακέλων και εγγράφων με σκοπό τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των πολιτών και των αρμοδίων υπηρεσιών στα αρχεία του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με εφαρμογές μέσω Διαδικτύου, την απλούστευση διαδικασιών και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, που συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων, δίνοντας τους πρόσβαση στο αποθετήριο ψηφιακών εγγράφων, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δε συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθμό 181578 η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 13/1/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης