Κυριακή 03.12.2023 | Εορτάζουν: Γλυκέριος, Γλυκερός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις07.06.2022 | 9:24 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΙ89Ω14-ΝΝΘ
22PROC010692142 2022-6-06
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. πρωτοκ. 5859
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης»
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350314 & 2434350100, Telefax: 2434350312 & 2434350150, E-mail: dpilis@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Δημήτρης Φέκος
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: 45233120-6: Έργα οδοποιίας
4) Σύντομη περιγραφή: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Πιαλείων & Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης
5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: είναι 1.902.419,36 ευρώ
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
7) Τόπος εκτέλεσης: Το έργο θα εκτελεσθεί στις Δ.Ε. Πιαλείων & Δ.Ε. Γόμφων
8) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9) Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 7/6/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης