Σάββατο 24.02.2024 | Εορτάζουν: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.11.2022 | 12:59 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROC011540160 2022-11-04
 ΑΔΑ: 6ΚΘΧΩ14-0ΚΔ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων 1940, αρ.1 Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κωδ.: 42032
Τηλ. :2434350314
Πληρ.: Αποστολόπουλος Σπύρος
 Αρ. Πρωτ.: 14372
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 121.919,55 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 121.919,55 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (σύνολο 151.180,24 ευρώ με Φ.Π.Α.) και συντίθεται από τα ακόλουθα:

  • 44.190,27 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτηριακών Έργων)
  • 61.826,73 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές)
  • 15.902,55 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

και 29.260,69 ευρώ για Φ.Π.Α. (24%).
Ταξινόμηση του έργου κατά CPV:
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
[71320000-7] Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
[71221000-3] Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια και
[71321000-4] Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

  1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων 1940, αρ.1, Πύλη Τρικάλων
Κωδικός NUTS: EL 611
Πληροφορίες: Αποστολόπουλος Σπύρος, Πολ. Μηχανικός Τηλ.: 2434350321-100
E-mail: dfekos@dimospylis.gr, Ιστοσελίδα: https://dimospylis.gr/

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό 193516 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://dimospylis.gr/
  2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 6/11/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης