Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Περίληψη Διακήρυξης Δήμου Πύλης

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις24.03.2022 | 12:49 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROC010257943 2022-03-23
ΑΛΑ: ΨΙ9ΡΩ14-Λ2Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Αριθμ. Πρωτ: 2978
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3 «Πλημμυρικά φαινόμενα»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πυρράς συμβάλλοντα Καμναϊτικου Χειμαρροποτάμου Αχελώου, Δήμου Πύλης, Νομού Τρικάλων» (CPV:45246400-7), με προϋπολογισμό 362.903,22 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά-Τεχνικά, με προϋπολογισμό 17.871,69 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Τεχνικά με προϋπολογισμό 183.403,88 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Φυτοκομικά 156.204,27 ευρώ και δ) αναθεώρηση 5.423,37 ευρώ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dimospylis.gr). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών:
1. Εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. που δραστηριοποιούνται στις κάτωθι κατηγορίες: (α) ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, ή
(β) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ή (γ) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 24/03/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης