Σάββατο 10.06.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Διακήρυξης Δήμου Τρικκαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Βαλτινού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.05.2022 | 9:36 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΧΘΠΩΗ9-Ω23
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20503
ΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΤΠΑ-ΠΔΕ) Eνάριθ. έργου 2021ΕΠ00610053
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 857.772,00 ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
CPV: 45259900-6
εκτιμώμενης αξίας 691.751,61 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 857.772,00 ευρώ ( με ΦΠΑ)
που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 508.471,14 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 91.524,81 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 89.999,39 ευρώ
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕ: 1.200,00 ευρώ,
Αναθεώρηση: 556,27 ευρώ
ΦΠΑ:166.020,39 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 06/05/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης