Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Περίληψη Διακήρυξης έργου «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου Πύλης»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.02.2022 | 9:17 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROC010022166 2022.02.08
ΑΔΑ: 67Γ8Ω14-3ΛΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. πρωτοκ.: 1207
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350314 & 2434350321, Telefax: 2434350312 & 2434350150, E-mail: dpilis@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Δημήτρης Φέκος.
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: 45211360-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής»
4) Σύντομη περιγραφή: Αφορά την ανάπλαση της υφιστάμενης πλατείας Δημαρχείου Πύλης.
5) Εκτιμώμενη αξία: 938.439,03 ευρώ, ΦΠ.Α. 24%: 225.225,37 ευρώ, Προϋπολογισμός: 1.163.664,40 ευρώ.
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
7) Τόπος εκτέλεσης: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Τρικάλων, Δήμος Πύλης, Πύλη.
8) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9) Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 09/02/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης