Σάββατο 13.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.07.2022 | 8:51 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 18463

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.469/28ης/15-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΟΥ46907Φ-8ΔΓ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσιών Συγκέντρωσης Ρούχων για Πλύσιμο», CPV: 98311000-6» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα(1) έτος με δικαίωμα δίμηνης (2 μήνες) παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 164493).

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 20/07/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης