Δευτέρα 15.04.2024 | Εορτάζουν: Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία, Κρήσκης

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.12.2022 | 10:30 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΙΠΖ46907Φ-780
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 30571
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.762/45ης/21-11-2022(ΑΔΑ:6Τ2Χ46907Φ-ΤΒΓ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ», CPV: 33692000-7» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 328.289,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης ως εξής:
Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 164.144,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για ένα(1) έτος μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 164.144,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 177824)

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 06/12/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης