Τετάρτη 27.09.2023 | Εορτάζουν: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Περίληψη διακήρυξης Γ.Ν.Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.03.2022 | 8:47 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΨΧΜ46907Φ-Ε4Δ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 7068
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2022»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/8Ης/10-03- 2022 (ΑΔΑ: 9ΜΤ646907Φ-79Ξ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσίες Φύλαξης», CPV: 79713000-5» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 326.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης ως εξής:
Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 163.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για ένα έτος μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 163.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 157372)
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 23/03/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης