Σάββατο 28.05.2022 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Τροφίμων του Δήμου Μετέωρων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις13.10.2021 | 11:41 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 65AA46MMYH-4H7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας: 422 00 – Καλαμπάκα
Πληροφορίες: Γκουζιώτης Δημήτριος
Τηλ.: 24323-50250
e-mail: info@dimosmeteoron.com
Αρίθ. Πρωτ.: 16822
Καλαμπάκα 12-10-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2021-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 286/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β’2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση των υπαλλήλων (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανικοί – γεωπόνοι – Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α.), του Δήμου Μετεώρων και β) τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2021-2022, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 14/10/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης