Πέμπτη 28.09.2023 | Εορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.06.2022 | 7:03 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΔΕΥΑΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 1746
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)
Προκηρύσσει
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την παροχή υπηρεσιών με CPV 65500000-8 και τίτλο «Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2022-23» συνολικού προϋπολογισμού Εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2022-2023, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).
Ο διαγωνισμός αφορά στην καταμέτρηση και παράδοση των αντίστοιχων λογαριασμών, μέρους του συνόλου των υδρομέτρων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Τρικάλων και συγκεκριμένα το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Εντοπισμός της θέσης των υδρομέτρων και καταγραφή της ένδειξης αυτών.
β) Παράδοση των λογαριασμών των συγκεκριμένων υδρομέτρων, μετά την έκδοσή τους. Λόγω της φύσης της καταμέτρησης, η εκτέλεση κατά τα έτη 2022-23 θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης της ΔΕΥΑΤ.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό Εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00 ευρώ) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ (83.886,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.:61.98.99 οικονομικού έτους 2022-2023 αντίστοιχα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 02/06/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης