Πέμπτη 28.09.2023 | Εορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Περίληψη Διακήρυξης του ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις19.08.2022 | 7:27 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2410 685 230

Αρ. πρωτ: 5059
ΑΔΑ: 9ΦΝΑΟΡ1Π-ΣΑ2
To ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργείο επισκευής και συντήρησης των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τρικάλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ευρώ 36.290,32 ΦΠΑ: ευρώ 8.709,68), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των οχημάτων.
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ 1 «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 22.580,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ευρώ 28.000,00).
ΤΜΗΜΑ 2 «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ευρώ 17.000,00).
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό για το σύνολο των τμημάτων.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχή ύψους (725,81 ευρώ) που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους (1.451,61 ευρώ) που αντιστοιχεί στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 170536) όπου και περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 19/8/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης