Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Περίληψη Διακήρυξης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις12.04.2022 | 10:32 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 69ΓΝ46907Φ-ΟΑ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 9675

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 180/12ης/30-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑΝ46907Φ-ΥΟΑ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524400-0 κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 249.474,89 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 158508/2022) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 27 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 12/04/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης