Τετάρτη 06.12.2023 | Εορτάζουν: Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Περίληψη Διακήρυξης του ΓΝ Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις25.11.2022 | 3:05 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΒΕΑ46907Φ-Ψ0Ι
Αριθμ. Πρωτ.: 29450
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/2022»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 719/43ης/8-11-2022 ΑΔΑ:Ψ0ΠΣ46907Φ-97Ω απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 33141126-9» για τις ετήσιες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Συνολικής προϋπολογισθείσα δαπάνη 116.726,28 ευρώ με Φ.Π.Α. ,δικαιώματος προαίρεσης ένα επιπλέον έτος για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Τρικάλων, αναλυτικά:
1) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 58.363,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το πρώτο έτος,
2) Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.363,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 176453)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 25/11/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης