Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Διακήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.02.2022 | 9:35 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑΜ: 22PROC010047965

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/59417/14-02-2022

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑΞΥΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (Π.Δ.Ε)
(κωδικός:2021ΣΜ91400011)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
• Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
1.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Καρύτση 12
Τ.Κ. 10561
Αθήνα-Ελλάδα
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. ΒΡΑΝΙΚΑΣ – Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2103313460 – 210 3238826- 2103219192
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dmeempk@culture.gr
Φαξ: 210 3233989
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.yppo.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.yppo.gr
1.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτιρίων
Πλ. Καρύτση 12 – Τ.Κ. 10561 – Αθήνα
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. ΒΡΑΝΙΚΑΣ – Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2103313460
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dmeempk@culture.gr
Φαξ :210 3233989
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.yppo.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/2/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης