Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ανακοινώσεις δημοσίου21.07.2020 | 1:26 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 60ΧΔ6-Ε6Η

 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
16 Ιουλ 20

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υ-
παξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαqκό έτος 2020 – 2021, προ-
κηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωρι-
αία αποζημίωση.
2. Οι προς κάλυψη θέσεις είναι:
Πολιτική Ιστορία 4, Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 4, Περιβαλ-
λοντολογική Εκπαίδευση 2, Κοινωνιολογία 4, Διοίκηση Επιχειρήσεων –
Management 4, Πληροφορική 1ου , 2ου & 3ου Έτους 12, Αγγλικά 1ου
, 2ου & 3ου Έτους 26, Φυσική 1ου Έτους 4, Φυσική 2ου Έτους 4, Διε-
θνές Δίκαιο-Γεωπολιτική 4, Ανώτερα Μαθηματικά 4, Στατιστική 4,
Αρχές Οικονομίας 2, Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2, Δεύτε-
ρη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 8, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 8,
Φυσική Αγωγή (Κολύμβηση) 1, Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση) 3, Φυσι-
κή Αγωγή (Καλαθοσφαίριση) 3, Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές)
18, Φυσική Αγωγή (Αντισφαίριση) 1, Φυσική Αγωγή (Χορός) 1, Φυσική
Αγωγή (Αυτοάμυνα) 1, Τεχνικό Σχέδιο 4, Θερμοδυναμική 1, Μεταλ-
λουργία Μεταλλογνωσία 1, Στοιχεία Μηχανών 3, Πειραματική Αντοχή
Υλικών 3, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 1, Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασ-
σόμενου Ρεύματος 2, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1, Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης 2, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 2, Ηλε-
κτρονικά 1, Πνευματικά –Υδραυλικά 1, Ψηφιακή Τεχνολογία (Τεχνολο-
γία Laser Ηλεκτροπτικά) 1, Μηχανουργική Τεχνολογία 3, Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου 2, Οπλικά Συστήματα- Στοιχεία Βλητικής 1, Καύ-
σιμα- Λιπαντικά 1, Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4, Ηλεκτροτεχνία 1,
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4.
3. Πληροφορίες, παρέχονται από:
α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού
και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσά-
νη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 Ω.
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμι-
μα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιω-
ματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών
Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυ-
δρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα
Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβρά-
κου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 το
αργότερο.
β. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951, εσωτ. 203 και Fax:
24310-74233.
γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (e-mail: smy-tpee@army.gr).
Τρίκαλα, 16 Ιουλ 20
Από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Φώτιος Γκίκας
Διοικητής
Ανχης (ΥΝ) Ευανθία Γεωργίου
Τμχης ΣΜΥ/ΔΣ/ΤΠΕΕ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ