Παρασκευή 12.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Προκήρυξης του Δ. Πύλης για το έργο:”Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη”

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.06.2020 | 1:26 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΨΤΛΩ14-Π9Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ. :6504

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ, ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ».
Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Πύλης.
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ηρώων 1940 1, Τ.Κ. 42032, Πύλη
Τηλέφωνο: 24343 50100, 24343 50315
FAX: 24343 50150
E-mail: dpilis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimospylis.gr

Η κατάθεση των προτάσεων των διαγωνιζομένων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στα τηλέφωνα 24343 50315 (Μπέκου Κων/νιά) και 24343 50316 (Ρίζου Παρασκευή).
Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Πύλης (Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΚΑΕ: 30-7413.002).

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την Ανάπλαση της περιοχής που βρίσκεται σε τμήματα των Ο.Τ.62 και 63 του οικισμού Πύλης, από άποψη αρχιτεκτονική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθµιστεί ο ελεύθερος δημοτικός χώρος και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την πόλη.
Ο Διαγωνισμός ιδεών στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ενιαίου, λειτουργικού δημοτικού χώρου που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο) και να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργώντας ένα πρότυπο χώρο συνάθροισης, που να δίνει στον επισκέπτη πολλαπλές επιλογές χρήσης και δραστηριοτήτων.
Οι συμμετέχοντες μελετητές θα πρέπει να αναζητήσουν ιδέες οι οποίες θα δίνουν στον υπό επανασχεδιασμό δημοτικό χώρο σύγχρονες αισθητικές και λειτουργικές προτάσεις-λύσεις, τεκμηριωμένες με σαφήνεια και θα καθιστούν την περιοχή σημείο αναφοράς για την πόλη. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην προκήρυξη.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και στα Μητρώα (ΜΗ.Τ.Ε.) του Π.Δ. 71/2019. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για οποιαδήποτε καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
Κάθε διαγωνιζόμενος – μόνος ή και ως μέλος ομάδας – μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) συμμετοχή.

5. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ., περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λειτουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των διαμορφώσεων και η βιοκλιματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην προκήρυξη.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 14η/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης, στη διεύθυνση: Ηρώων 1940 αριθμ.1 ,Τ.Κ.42032 Πύλη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού.
Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοσή τους και µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συµµετεχόντων.

8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και η σύνθεσή της γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. οικ.26804/2011 (ΦΕΚ 1427/Β/2011) Απόφαση ΥΠΕΚΑ.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
• Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων», με τον αναπληρωτή του, υποδεικνυόμενοι από την Διοργανώτρια Αρχή.
• Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής, με τον αναπληρωτή του.
• Τρείς κριτές με τους αναπληρωτές τους, από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του διαγωνισμού (με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.ΕΝ., πρώην ΥΠΕΚΑ).
Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων.

9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της προκήρυξης.
10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία βραβεία (3), ως κάτωθι:
• Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 8.100 ευρώ
• Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 5.940 ευρώ
• Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 3.960 ευρώ
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης. Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα εγγράφεται έως και την 15η/06/2020 ώρα 15:00, σε κατάλογο που τηρεί ο Δήμος Πύλης, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και e-mail) για να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης. Από το Δήμο Πύλης θα αποδίδεται σε όλους του εγγραφέντες- εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 14η/06/2020, ώρα 15:00) από τους εγγεγραμμένους, καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Η αναλυτική Προκήρυξη με τα προσαρτήματά της και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης, και θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016 και άρθρο της Υ.Α. 2684/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011, όπως ισχύει σήμερα.

Πύλη, 03-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης