Παρασκευή 07.05.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων-ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Ανακοινώσεις δημοσίου29.08.2019 | 4:20 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020
– Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων –
«Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση Πρόσκλησης προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους:
• Δήμους Περιφέρειας Θεσσαλίας
για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» / Θεματικό Στόχο 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 6α «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.

Η Πρόσκληση με α/α 074 και τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ Προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που εμπίπτουν στα μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4, ΑΣΑ 6 και ΑΣΑ 8 αυτού. Αναλυτικότερα και ανά μέτρο:

Μέτρο ΑΣΑ 2 – Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων: προβλέπονται τέσσερα κεντρικά Πράσινα Σημεία στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) και από ένα τοπικό πράσινο σημείο στους λοιπούς δήμους της Θεσσαλίας. Ειδικά για τις νήσους Περιφέρειας Θεσσαλίας, προβλέπεται πέραν των Πράσινων Σημείων και η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ).

Μέτρο ΑΣΑ 4 –Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης: προβλέπεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να καλυφθεί ποσοστό 4 – 5% των νοικοκυριών των Δήμων Θεσσαλίας.

> Μέτρο ΑΣΑ 6 – Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων: προβλέπεται η χρηματοδότηση Συστημάτων Διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα / απορριμματοφόρα συλλογής καφέ κάδων).
> Μέτρο ΑΣΑ 8: προβλέπεται προμήθεια τεμαχιστών ογκωδών.
Επίσης, για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για το πρώτο έτος λειτουργίας τους, οι Δήμοι δύναται να λάβουν χρηματοδότηση τεχνικής υποστήριξης.
Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες και να έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Οι λοιπές ειδικότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας καταγράφονται στην Πρόσκληση και στα συνημμένα αυτής.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με περίοδο υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από 09/9/2019 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως 31/03/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 23.000.000 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.
Λάρισα, 26-08-2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop