Πέμπτη 28.01.2021 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων-«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην περιφέρεια Θεσσαλίας»

Προσκλήσεις διάφορες05.10.2020 | 9:27 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση της Πρόσκλησης α/α 098 προϋπολογισμού 3.500.000,00 €, προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, εκ γενετής ή επίκτητες, πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» / Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013.
Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας έως 3 έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/11/2023 των δικαιούχων που λειτουργούν μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για την παροχή υπηρεσιών/δράσεων: α) υποστήριξη προς τους επωφελούμενους ενοίκους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, και υπηρεσίες που εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία, β) υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κ.α. με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, από την 12-10-2020 (ημερομηνία έναρξης
υποβολής προτάσεων) έως την 31-03-2021 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.
Λάρισα, 30-9-2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ Nature Spot e-shop