Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Περίληψη της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 5 ατόμων

Ανακοινώσεις δημοσίου17.02.2022 | 9:21 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:ΨΛΥΥΩΗ9-5Ν2)
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης, πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα» του Δήμου Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:
Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ, αριθμός ατόμων ΕΝΑ (1)
Κωδικός Θέσης: 102, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, αριθμός ατόμων ΕΝΑ (1)
Κωδικός Θέσης: 103, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, αριθμός ατόμων ΕΝΑ (1)
Κωδικός Θέσης:104, Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, αριθμός ατόμων ΕΝΑ (1)
Κωδικός Θέσης: 105, Ειδικότητα: ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, αριθμός ατόμων ΕΝΑ (1)
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και με απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prokirixeis@trikalacity.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2431351182) Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής και στην περίπτωση υποβολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 17/02/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης