Παρασκευή 19.04.2024 | Εορτάζουν: Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

(Περίληψη υπ΄ αριθμ. 13/2024 Διακήρυξης Διαγωνισμού)

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.04.2024 | 1:47 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανακοινώνεται από την Στρατιωτική Υπηρεσία, ότι τη 13 Μαϊ 23 θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας, εκτιμώμενου ετήσιου προϋπολογισμού, ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ (42.108,00€) χωρίς ΦΠΑ και των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (47.582,04 €) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.
Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr, με στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014473019 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 347172.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης