Δευτέρα 21.09.2020 | Εορτάζουν: Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.07.2020 | 1:05 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με

Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.

Κωδικό NUTS: EL-611,

Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271, 2431046230

Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264

Ηλεκτρονική Δ/νση (email): techerg.trik@thessaly.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 141/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.

 

Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.

 1. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
 2. Κωδικός CPV:

45233140-2 (ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ)

(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 – Παράρτημα ΙΙ)

 1. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)
 2. Περιγραφή έργου:

ΕΡΓΟ: 2018ΕΠ51700002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης στον υπάρχοντα δρόμο προς Ιερά Μονή Μεγαλομάρτυρος Αγίου Προκοπίου σε μήκος περίπου 800 m.

Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών – τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και  σήμανσης – ασφάλειας.

 1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 80.645,16και Φ.Π.Α.354,84 ευρώ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.
 2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 3. Προθεσμία περαίωσης έργου Δωδεκα (12 ) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 4. .1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

11.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

11.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
 3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 20η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
 4. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.

γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 517 (2018ΕΠ51700002)
 3. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
 4. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
 5. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
 6. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 91539

13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:

Τρίκαλα, 22/07/2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop