Σάββατο 02.12.2023 | Εορτάζουν: Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.06.2023 | 9:30 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

23PROC012936248 2023-06-22
ΑΔΑ: 6ΡΥΓ7ΛΡ-Η08
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού 1.222.799,91 ΕΥΡΩ (για εργασίες, μη περιλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020 » ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5045516.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www. promitheus.gov.gr με α.α ΕΣΗΔΗΣ 201297 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ 42132, Τρίκαλα, τηλ: 2431046228, email: techerg.trik@thessaly.gov.gr

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 23/6/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης