Σάββατο 24.10.2020 | Εορτάζουν: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

Περιληπτική Διακήρυξη της Π.Ε. Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.05.2019 | 12:40 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

19ΡRΟC005001313 2019-05-23
ΑΔΑ: ΩΘΧ87ΛΡ1Ε9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ.: 3104/122636
Περιληπτική Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 – 2020»
Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31
ΤΡΙΚΑΛΑ 42132 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
Τηλέφωνο: +30 2431351517
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.trigas@thessaly.gov.gr
Φαξ: +30 243146264
Κωδικός NUTS: EL611
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
I.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.4 ) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
II 1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
Αποκατάσταση Βατότητας – Αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2019-2020
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90620000-9
II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2018-2019 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα στα τμήματα των εθνικών οδών:
• αρ.6 “Τρίκαλα – όρια νομού με τον νομό Λάρισας”,
• αρ.6 “Τρίκαλα – Καλαμπάκα – γέφυρα Μουργκάνι – όρια νομού με νομό Ιωαννίνων”,
• αρ.15 “Γέφυρα Μουργκάνι – όρια νομού με νομό Γρεβενών”,
• αρ.30 “Τρίκαλα – Περτούλι μέχρι γέφυρα Αχελώου”
• αρ.26 “Διασταύρωση με Εθνική οδό αρ.15 προς Δεσκάτη μέχρι όρια νομού με νομό Γρεβενών”.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 583.870,97 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Επιπλέον κωδικός (-οί) CPV
45233141
II.2.2) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611
II.2.3) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2019 – 2020 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π Ε Τρικάλων στην επικράτεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα στους άξονες Ε.Ο.6 “Τρίκαλα – Καλαμπάκα – γέφυρα Μουργκάνι – όρια Νομού με Νομό Ιωαννίνων”, Ε.Ο.6 “Τρίκαλα – Λάρισα”, Ε.Ο.15 “Γέφυρα Μουργκάνι – Γρεβενά”, Ε.Ο. 30 “Τμήμα του οδικού άξονα Τρικάλων – Άρτας (Περτούλι μέχρι γέφυρα Αλεξίου)” και Ε.Ο.26 “Όρια Νομού με Νομό Γρεβενών – Δεσκάτη – συνάντηση με την Ε.Ο.15”.
II.2.4) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή
II.2.5) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 583.870,97 EUR
II.2.6) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II 2 7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II 2 8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II 2 9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα αποχιονισμού
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού ή να είναι μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα). Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV 1 2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV 2) Διοικητικές πληροφορίες
IV 2 1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/07/2019
Τοπική ώρα: 10:00
IV 2 2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV 2 3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV. 2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/07/2019 Τοπική ώρα: 10:00 Τόπος: ΤΡΙΚΑΛΑ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI 1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI. 2) Διαδικασίες προσφυγής
VI 2 1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI 2.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)
VI. 3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/05/2019
Α/Α Συστήματος ΕΣΔΗΔΗΣ: 74847

Τρίκαλα, 21.05.2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ α. α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr


Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop