ma.papatheodorou@thessaly.gov.gr Φαξ: +30 243146210 Κωδικός NUTS: EL611 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr I.2)Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης I.4) Κύρια δραστηριότητα Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Τμήμα II: Αντικείμενο II.1) Εύρος της σύμβασης II.1.1) Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 15/11/2017 ΕΩΣ 17/11/2017 - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 45246000-3  {ΕΡΓΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ} II.1.3) Είδος σύμβασης Έργα II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 15/11/2017 έως 17/11/2017 στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός  του Πηνειού ποταμού εντός των ορίων του νομού Τρικάλων και ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές αυτές. II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.064.516,13 EUR II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι II.2) Περιγραφή II.2.1) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV — II.2.2)Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL611 II.2.3)Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 15/11/2017 έως 17/11/2017 στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός  του Πηνειού ποταμού εντός των ορίων του νομού Τρικάλων και ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές αυτές, ήτοι προβλέπονται εργασίες όπως: και λοιπές παρόμοιες εργασίες II.2.4)Κριτήρια ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α) II.2.5)Εκτιμώμενη αξία Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.064.516,13 EUR II.2.6)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών Διάρκεια σε μήνες: 12 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 – άρθρο 147 II.2.7)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι II.2.8)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: όχι II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα γίνονται δεκτές: 1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην  5η τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β  του Ν.4412/2016  και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. β)Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην  4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
  1. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  2. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1)Περιγραφή IV.1.1)Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία IV.1.2)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι IV.2)Διοικητικές πληροφορίες IV.2.1)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 09/10/2018 Τοπική ώρα: 10:00 IV.2.2)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά IV.2.3)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.2.4)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 15/10/2018 Τοπική ώρα: 10:00 Τόπος: ΤΡΙΚΑΛΑ Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι VI.2)Διαδικασίες προσφυγής VI.2.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Αρχη Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιάς 18233 ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 2132141216 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr VI.2.2)Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4412/2016(ΦΕΚ 147Α) VI.3)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 24/08/2018 Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :  76031
ΤΡΙΚΑΛΑ,  28/08/2018 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ α. α.  
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 " /> Περιληπτική Προκήρυξη Π.Ε.Τρικάλων με Αρ.Πρωτ.4717/179378 - Η ΕΡΕΥΝΑ
Παρασκευή 02.12.2022 | Εορτάζουν: Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα

Περιληπτική Προκήρυξη Π.Ε.Τρικάλων με Αρ.Πρωτ.4717/179378

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις29.08.2018 | 10:35 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Μόνο για συνδρομητές

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης