Πέμπτη 29.10.2020 | Εορτάζουν: Αβραάμ, Αβραμία, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος, Μελίνα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Αναστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα

Περιληπτική Προκήρυξη Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις03.07.2020 | 3:18 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

20PROC006961238 2020-07-02
ΑΔΑ: 6ΗΛΣ7ΛΡ-77Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» υποέργο 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»
Προκήρυξη σύμβασης
Έργο
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΤΡΙΚΑΛΑ 42132 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΤΕΛΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: +30 2431046228
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.telidou@thessaly.gov.gr
Φαξ: +30 243146210
Κωδικός NUTS: EL611
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
I.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.4) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 15/11/2017 ΕΩΣ 17/11/2017 – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
[45000000-7] Κατασκευαστικές εργασίες
II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 24-25/11/2019 έως 9-11/12/2019 στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός του Πηνειού ποταμού εντός των ορίων του νομού Τρικάλων.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12.096.774,19 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.2) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611
II.2.3) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 24-25/11/2019 έως 9-11/12/2019 στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός του Πηνειού ποταμού εντός των ορίων του νομού Τρικάλων, ήτοι προβλέπονται εργασίες όπως:
• καθαρισμός κοίτης
• αποκατάσταση αναχωμάτων και επενδύσεων αναχωμάτων
• προστασία θεμελίων γεφυρών και λοιπές παρόμοιες εργασίες.
II.2.4) Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α)
II.2.5) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12.096.774,19 EUR
II.2.6) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 – άρθρο 147
II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.2)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος: ΤΡΙΚΑΛΑ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2) Διαδικασίες προσφυγής
VI.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς – 18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.2.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)
VI.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30/06/2020
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91008
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr


Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop