Σάββατο 02.07.2022 | Εορτάζουν: Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 76

Ανακοινώσεις διάφορες16.03.2021 | 9:38 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Ἐπί τἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

 Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέῳ ΘεοἘπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν

 Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτο

«Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, σωματικῶς, νηστεύσωμεν και πνευματικῶς»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά και περιπόθητα!

Καθως φθάνομε στα πρόθυρα τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἀποστέρηση τῆς κατ’ ὄψιν και προσωπικῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας, λόγω τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν ἀποστασιοποιήσεως ποὺ ἐπέβαλε ἡ ἀσθένεια τοῦ covid-19, ἐκκίνησε την γραφίδα μου να ἀπευθυνθῶ προς ὅλους σας, και με ὁδηγό την προτροπή τοῦ Τριῳδίου, «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν και πνευματικῶς», να σᾶς ἀπευθύνω εὐχές και εὐλογίες για την σημαντική ἐκκλησιαστική περίοδο που ξανοίγεται ἐμπρός μας.

Ἐξ ἀρχῆς τα ὑμνογραφικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας θέτουν τη βάση για τον ἀσκητικό πνευματικό ἀγῶνα τῆς ταπεινώσεως και τῆς ἐντονοτέρας προσευχῆς. Ἡ ἔννοια τῆς νηστείας δεν εἶναι μονοδιάστατη, ὅπως τέτοια δεν εἶναι και ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τῆς δημιουργίας του νοεῖται ὁμοῦ ψυχή και σῶμα. Ἡ ἀποστέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀποτελεῖ κίνητρο και βοηθό στην προσπάθεια ἀποτάξεως τῆς ἁμαρτίας, που ἐκδηλώνεται μεν σωματικῶς, ἀλλά προενεργεῖται στο βάθος τῆς ψυχῆς κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Κύριός μας ἰδιαιτέρως τόνισε, ὅτι, το δένδρον γνωρίζεται ἀπό τους καρπούς του, «ἕκαστον γαρ δένδρον ἐκ τοἰδίου καρποῦ γινώσκεται», (Λουκ.6,44). Ἄρα ὁλόκληρη ἡ προσπάθεια και ὁ ἀγῶνας τοῦ χριστιανοῦ ἀφορᾶ στην ἀσκητική του προσπάθεια για την ἐκκοπή τῆς ἐγωκεντρικῆς και φίλαυτης βιοτῆς του. Ὁ συνδυασμός τῆς σωματικῆς με την πνευματική νηστεία μπορεῖ να μαλακώσῃ την σκληροκαρδία που γεννᾶ ὁ ἐγωισμός. Μόνη ἡ σωματική νηστεία ἐνδέχεται να προκαλέσῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Μπορεῖ να θρέψῃ τον ἐγωισμό τοῦ χριστιανοῦ, ἐγκαυχόμενος ὑπερήφανα για τα κατορθώματά του. Συνεπῶς, ὀφείλουμε να ἀκολουθῶμεν ταπεινῶς τις ὁδηγίες τῆς Ἐκκλησίας μας περί τῆς ὀρθῆς νηστείας, ὥστε να ἀποφύγωμεν τις παγίδες τοῦ μισοκάλου διαβόλου.

Ἡ ἀποχή ἀπό τις ὑλικές τροφές δεν εἶναι αὐτοσκοπός. Ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο πνευματικό για ἐντονότερη ἐγρήγορση ὄχι μόνο προς ἀποφυγή τῆς ἐμπράκτου ἁμαρτίας ἀλλά κυρίως για την παραμονή τοῦ χριστιανοῦ ἐντός του παλαισίου τῆς ἐκκλησιστικῆς ζωῆς. Μέσα σ’αὐτή, διά τῶν ἁγίων μυστηρίων ἐκκεντρίζεται ὁ χριστιανός ἀπό τώρα στην βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στην παρουσία τῆς ἀγάπης Του. Ἄρα νηστεύομεν για να εἴμαστε προσεκτικοί, ὥστε να μην χάσωμε την δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, που ἀπλόχερα μᾶς δίδεται διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔχοντας ταῦτα πάντα ὑπ’ὄψιν μας, ἄς ἀναλάβωμεν, ἀδελφοί και τέκνα, τοῦτο τον πνευματικόν ἀγῶνα, προετοιμαζόμενοι για την βίωση τῶν ὑπερφυῶν γεγονότων τῆς ἁγίας και μεγάλης ἑβδομάδος, τῶν Παθῶν και τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐλπίδα στα προσδοκόμενα ἄς ἀποτελέσῃ την κινητήριο δύναμη στον προκείμενον ἀγῶνα.

Εὔχομαι, ὁλοθύμως, να διατρέξωμεν την Ἁγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με ὑγεία ψυχική και σωματική. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος να παράσχῃ συγχώρηση ἐπί ταῖς ἁμαρτίαις ὅλων, ὅπως καα ἐμεῖς με την σειρά μας να συγχωρήσωμεν τους συνανθρώπους μας, συμφώνως με την Θεοδίδακτη Κυριακή προσευχή, «…και ἄφες ἡμῖν τα ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς και ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν…».

Καλή και ἁγία μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εὐχέτης προς τον Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐν Τρικάλοις τῇ 5 Μαρτίου 2021.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή