Τρίτη 28.06.2022 | Εορτάζουν: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Γερμανός

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 86 ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες07.01.2022 | 9:25 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ
Ἀπόλλωνος 19-421 31 Τρίκαλα
Τηλεφωνικόν Κέντρον: 24310/27282, FAX: 24310/29040

Ἀρ. Πρωτ: 1012
Ἐν Τρικάλοις τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2021.

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

«και βαπτισθεῖς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθύς ἀπό τοῦ ὕδατος·
και ἰδού ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί» (Ματθ. 3,16).

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος περιγράφοντας το γεγονός τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας, ἐπισημαίνει, ὅτι «και ἰδού ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί». Ἄνοιξε ὁ οὐρανός!
Ὅλοι γνωρίζομε ἐκ πείρας, ὅτι ὁ ἐγωισμός ἐγκλωβίζει κάθε ἄνθρωπο στον ἑαυτό του. Κλείνει και ἀπομονώνει μέχρις ἀσφυξίας τηζωή. Ὁ ἐγωισμός καταργεῖ την ζωή. Αὐτός, ὁ ἀνθρώπινος ἐγωισμός, ἦταν ἡ αἰτία, τότε στον παράδεισο, που ἔπαυσε τον δίαυλο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου με τον Θεό. Ἔκλεισε τον οὐρανό!
Αὐτεπαγγέλτως, ὁ Θε’ός δείχνει με την ἀνθρώπινη ζωή Του (την ἐνανθρώπηση), ἕναν καινούργιο δρόμο στον ἄνθρωπο, ἐξόδου ἀπό την ἀπομόνωση και ἀνοίγματος ἐπικοινωνίας με τον Θεό, τους ἄλλους ἀνθρώπους, τον κόσμο ὅλο. Ὁ Θε’ος ἀνοίγει τον οὐρανό, στον Ἰορδάνη ποταμό, στην βάπτισή Του, για να μᾶς ἀποκαλύψῃ τον ἑαυτό του· την Ἁγία Τριάδα, ὡς παράδειγμα νέο, ζωῆς για ὅλους. Ὁ οὐράνιος Πατ’ηρ βροντοφωνάζει ἀπ’τον οὐρανό την ἀγάπη του στον Υἱό «οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός», και το ἅγιον Πνεῦμα «καταβαίνων ἐπ’αὐτόν», κατευθύνει την ἁγάπη τοῦ Πατέρα στον Υἱό.
Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί για να δοῦμε και να μιμηθοῦμε την θεία ζωή. Την Ἀγάπη! «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι και ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει και ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰω.4,16).
Αὐτή ἡ Θεοφάνεια στον Ἰορδάνη εἶναι Φῶς, «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς και το ἅγιον Πνεῦμα, και διά αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν». «Φῶτα», τα ὀνομάζει ὁ λαός μας, διότι μᾶς φωτίζουν καινούργιο δρόμο, τον δρόμο τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό φῶς και ὅταν παρακαλοῦμε στην Ἐκκλησία για το θεῖο φωτισμό, παρακαλοῦμαι για την ἐδραίωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στην ζωή μας.
Ὁ Θεός να μᾶς φωτίσῃ!
Εὔχομαι διαπύρως, ὁ ἐπιφανείς Κύριος να καταυγάσῃ τις καρδιές ὅλων και να ἁγιάσῃ τις ζωές μας, μέ τό φῶς τῆς ἀγάπης Του.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης