Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 91 Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Ανακοινώσεις διάφορες24.04.2022 | 2:00 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ
Ἀρ. Πρωτ: 231
Ἐν Τρικάλοις τῇ 6 Ἀπριλίου 2022.
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης
 Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ
 «Χαρᾶς εὐαγγέλια τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ»
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Μεγάλη χαρά και ἀγαλλίαση γεμίζει την καρδιά κάθε ἀνθρώπου το εὐαγγελικό και χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἐπί τοῦ κενοῦ μνημείου. «Οὐκ ἔστιν ᾧδε ἀλλ’ ἠγέρθη», (Λουκ. 24,6). Ἀπό τον τάφο ξεπηδᾶ ἡ ζωή. Και τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ θάνατος νεκρώθηκε. Ἡ δύναμη τοῦ διαβόλου κατεβλήθη. Και ὁ ᾅδης στένων βοᾶ, «κατελύθη μου ἡ ἐξουσία».
 Μια ματιά στον κόσμο και στην πραγματικότητα που μᾶς περιβάλλει πιθανότατα να μᾶς προξενήσει ἀπογοήτευση και ἀπελπισία, για τό, ἄν το μήνυμα τῆς ἀναστάσεως εἶναι ἐφικτό και δυνατό ἤ ἀποτελεῖ ἁπλῶς μια παρηγοριά πρόσκαιρη και οὐτοπική. Πόλεμοι, ἀκαταστασίες, μια διάχυτη ἀνασφάλεια, ἐπιβεβαιώνουν μᾶλλον το δεύτερο. Οἱ ἄνθρωποι παρά τις πολλαπλές εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ δεν μποροῦν ἤ μᾶλλον δεν θέλουν να οἰκειωθοῦν τους καρπούς τῆς ἀναστάσεως. Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀγάπη, ποῦ βρίσκεται ἡ εἰρήνη, ποῦ βρίσκεται ἡ δικαιοσύνη και ἡ ἰσότητα; Μια φευγαλέα ματιά στον κόσμο τοῦ τώρα εἶναι τουλάχιστον ἀπογοητευτική.
Ἡ ἐλπίδα, ὅμως, που γεννήθηκε ἀπό το κενό μνημεῖο εἶναι ἐδῶ, και ἀποκαλύπτεται ἄδηλα και κρύφια. Διότι το φῶς τῆς ἀναστάσεως ὑποφώσκει στις καρδιές τῶν ἐλπιζόντων και πιστευόντων στην δύναμη τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τούτη ἡ δύναμη φανερώνεται μέσα ἀπό την ἀδυναμία, «ἡ γαρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», (Β΄ Κορ. 12,9). Βρίσκεται ἐκεῖ ποῦ νομίζεις, ὅτι δεν ὑπάρχει. Το θεῖο σχέδιο εἶναι ἡ ἐξανάσταση πάντων. Και ἐνεργεῖται ἀθόρυβα στα μύχια τῆς καρδίας τῶν ἁπλῶν και ταπεινῶν ἀνθρώπων.
Ὁ Χριστός ἄνοιξε δρόμο προς την ἀτελεύτητη ζωή με την δική του ἀνάσταση. Εὐχή, στην προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι το φῶς τῆς ἀναστάσεως να καταυγάσει την ὕπαρξη ὅλων. Μπορεῖ τα φαινόμενα να ἀπατοῦν, ἀλλά ἄς μην χάνωμε την ἐλπίδα στον ἀναστάντα. Ἡ ζωή, δηλαδή ὁ Χριστός πάντα νικᾶ, ἔστω κι ἄν πρόσκαιρα ὁ θάνατος φαίνεται νά θερίζει. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προετοίμασε για αὐτό, «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξεται, ἀλλα θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τον κόσμον», (Ἰω. 16,33). Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀναστάσεως βλέπει τα πάντα ἐν χαρᾷ και ἀγαλλιάσει, διότι προσβλέπει προς την ὄντως χαρά, τον ἀναστάντα Χριστό, «πάλιν δε ὄψομαι ὑμᾶς και χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, και την χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν», (Ἰω. 16,22). Ἡ ἀληθινή χαρά, ἡ πάντων χαρά βρίσκεται ἔξω ἀπό ἑμᾶς, γύρω μας και παντοῦ, διότι ὁ Θεός ἔχει ἀφήσει το ἀποτύπωμά του παντοῦ.
Εὔχομαι, ὁλοκαρδίως, ὁ ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς ὁ Χριστός, να ἐξαστράψει στον νοῦ, στην καρδια, στην σκέψη, στην ὕπαρξη πάντων το ἀναστάσιμο φῶς Του. Για να εἰρηνεύσωμε, νά χαροῦμε και να ἀγαπήσωμε τους ἀνθρώπους και την κτίση ὁλάκερη.
Εὐχέτης προς τον ἀναστάντα Κύριον
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης