Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Προκήρυξη διαγωνισμού της ΣΜΥ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.09.2020 | 3:25 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπ’ αριθ. 12/2020
Ανακοινώνεται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός, για την «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Σχολής και Πλύσης Σκευών Εστιατορίων – Μαγειρείων» και «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων»
Και «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Φρουράς Τρικάλων».
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε κάθε κατηγορία υπηρεσιών ξεχωριστά και η συνολική εκτιμώμενη αξία ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (84.144,00 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ και αναλυτικά:

Α/Α:  1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : «Α» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ,  ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 46.152,00 ευρώ
Α/Α: 2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : «Β» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ,ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 23.964,00 ευρώ
Α/Α: 3, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Γ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 14.028,00 ευρώ

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, χωρίς δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό συστήματος: 96994
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 27 14:00 Σεπ 20.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΔΠ-ΔΜ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ»,οδός Βασιλείου Τσιτσάνη 67, Τρίκαλα Θεσσαλίας, ΤΚ 42132, τηλέφωνο: 2431023950 εσωτ: 150 – 151, email: smy-tprom@army.gr, καθημερινά 09:00 – 14:00 πλην Σαββάτου-Κυριακής.
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης