Πέμπτη 28.01.2021 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις19.03.2020 | 1:54 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: (URL): Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσα αρχής: www.egnatia.eu. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1.1), Τίτλος: «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29 (2020-2022)»
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233141-9
Αριθμός αναφοράς (που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή): 5823
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 60.483.870,97 ευρώ
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Nuts code EL-542 EL-543 EL-611, EL-531, EL-532, EL-521 Περιφερειακές Ενότητες: Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Ημαθίας .
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βασικό σχέδιο του έργου είναι η συντήρηση, λειτουργία και βελτίωση όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η-Μ εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρόμου και των καθέτων αξόνων του – ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων στα παρακάτω τμήματα:

 * τμήμα της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο του Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.
 * στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού, “Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας – Κορομηλιά – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής” (αυτοκινητόδρομος Α29 – συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) από τον Α/Κ 9Β Δυτ. Σιάτιστας (ΧΘ: 0) μέχρι τον Κ/Κ Κρυσταλλοπηγής στη ΧΘ: 69,2 (πριν το Συνοριακό Σταθμό (Σ.Σ.) Κρυσταλλοπηγής).

IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή – Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης: 2 έτη
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
ΙΙΙ.1.1. Άδεια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Απαιτείται, οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την παραγρ. 22.B της Διακήρυξης. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία / -ίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, ήτοι έργα Οδοποιίας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 3 του Ν.4412/2016.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Απαιτείται ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με την παραγρ. 22.Γ της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Απαιτείται ελάχιστη τεχνική ικανότητα σύμφωνα με την παραγρ. 22.Δ της Διακήρυξης.
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στo άρθρο 23 της Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι
IV.2) Διοικητικές Πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 23/04/2020 ημέρα Πέμπτη, Τοπική ώρα 16:00.
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες (από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών).
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 29/04/2020 ημέρα Τετάρτη, Τοπική ώρα 11:00 Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1, Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι διαγωνιζόμενων.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 1.209.677,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και Ασφάλιση του έργου “κατά παντός κινδύνου”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα έσοδα και τα διαθέσιμα Κεφάλαια της Εταιρείας Ε.Ο.Α.Ε
Επισημαίνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 2 έτη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή και νωρίτερα εφόσον ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιθυμεί τη συνέχισή της. Σε μια τέτοια περίπτωση η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» καταγγέλλει εγγράφως τη σύμβαση αζημίως για την ίδια, για το ελληνικό δημόσιο και για το ΤΑΙΠΕΔ. Τη δυνατότητα αυτή της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» λαμβάνει υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενος ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα την Οικονομική του Προσφορά.
Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει.
Προθεσμία για την πρόσβαση σε έγγραφα ή λήψη συμπληρωματικών εγγράφων: 13/04/2020 ημέρα Τετάρτη, Τοπική Ώρα: 16:00, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
VΙ.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη: Αθήνα, Ταχ. κωδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www.aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27, Φαξ: 30 213 214 12 29.
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών. Όπως στο Ι.1.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 13/03/2020.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ Nature Spot e-shop