Δευτέρα 20.03.2023 | Εορτάζουν: Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό, Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΠΕ Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.02.2023 | 3:33 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 54996
Ημ/νία: 06/02/23
ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων»
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΤΡΙΚΑΛΑ 42132 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Τηλέφωνο: +30 2431351524
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: th.katsimpas@thessalv.gov.gr Κωδικός NUTS: EL611
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Ι.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος:
ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων»
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71310000 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων προκειμένου αυτή να επιβλέψει την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα Φράγματος Ληθαίου καθώς και η σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων αξιολόγησης, σχεδίων και μητρώων φακέλου έργου.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241.693,20 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή
ΙΙ.2.1) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71318000 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού 71621000 – Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
ΙΙ.2.2) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611
Η παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου θα γίνεται με την εργασία του στα γραφεία της Υπηρεσίας ή επί τόπου του έργου, ή στα γραφεία του Τεχνικού Συμβούλου
ΙΙ.2.3) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Τρικάλων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα Φράγματος Ληθαίου.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο εξειδικευμένος Τεχνικός Σύμβουλος αφορούν την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Τρικάλων προκειμένου αυτή να επιβλέψει τις ακόλουθες εργασίες: α) ολοκλήρωση του υπερχειλιστή, β) τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου του φράγματος, γ) κατασκευή του πώματος έμφραξης, που κατασκευάζονται στα πλαίσια αντιστοίχων εργολαβιών.
Επιπλέον, ο σύμβουλος θα κληθεί: α) να συντάξει μητρώο και σχέδια του φακέλου πρώτης πλήρωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλειας φραγμάτων ΦΕΚ 4420/2016) , β) να προβεί σε εκτέλεση εργασιών ενόργανης παρακολούθησης του φράγματος, γ) να συντάξει τις απαιτούμενες εκθέσεις αξιολόγησης που αφορούν την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του αναχώματος
ΙΙ.2.4) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
ΙΙ.2.5) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241.693,20 EUR
ΙΙ.2.6) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
ΙΙ.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
ΙΙ.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
ΙΙ.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων μελετών στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
ΙΙΙ.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων» που συνοδεύει τη Διακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.
ΙΙΙ.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία
Ιν.1) Περιγραφή
Ιν.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Ιν.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Όχι
Ιν.2) Διοικητικές πληροφορίες

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 10/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ