Κυριακή 14.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Ανοικτής Διαδικασίας Δ.Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις15.12.2021 | 9:15 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 56740

Τρίκαλα, 13-12-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 516.935,48 € (πλέον Φ.Π.Α.).

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρικκαίων, Διεύθυνση: Ασκληπιου 18, Τ.Κ.: 41231, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2431063230, email: akoti@trikalacity.gr, url: www.trikalacity.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Aφροδίτη Κωτή, τηλ.: 2431063234.
  2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: trikalacity.gr ^ Προκηρύξεις
  3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
  4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
  5. Κωδικός CPV: 45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων).
  6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
  7. Τίτλος έργου: ΨΗΦΙΑΚΟ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ», Κατηγορίες έργου: Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Προϋπολογισμός έργου: 641.000,00 € (516.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 124.064,52€).
  8. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οικοδομικές 330.973,05 € και ηλεκτρομηχανολογικές 166.725,76€ (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα), Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ:. 1.000,00 €, Απολογιστικές εργασίες – Σύνδεση με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΤ, : 18.000,00€, αναθεώρηση 236,67 € και Φ.Π.Α. 124.064,52€.
  9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
  10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 15/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης