Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Προκήρυξη θέσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.09.2020 | 11:57 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τηλ. 2421074112 & 2421074182
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών» (Αρ. Προκ. 10014/20/ΓΠ/29-05-2020, ΦΕΚ 1325/29-08-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΣΑΝ469Β7Ξ-ΘΥΑ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17701
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το ακαδημαϊκό/ερευνητικό πεδίο της συγκεκριμένης θέσης εστιάζει στην πειραματική διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων δομικών υλικών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει πειραματικές τεχνικές και έρευνα που αφορά στις μηχανικές ιδιότητες υλικών με εφαρμογές σε δομήματα ενδιαφέροντος Πολιτικού Μηχανικού (όπως για παράδειγμα «πράσινων» δομικών υλικών, σύνθετων δομικών υλικών, πολυστρωματικών υλικών), καθώς και στη διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων από καινοτόμα δομικά υλικά, περιλαμβανομένων των ενισχύσεων υφιστάμενων δομικών στοιχείων. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης καλύπτει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στον Τομέα Δομοστατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. Μαθήματα σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. ως υποχρεωτικά μαθήματα (Δομικά Υλικά) και υποχρεωτικά μαθήματα τομέα (Πειραματική Αντοχή Υλικών), όπως επίσης και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών).
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2410685703
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» (Αρ. Προκ. 10154/20/ΓΠ/01-06-2020, ΦΕΚ 1325/29-08-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΡ9Κ469Β7Ξ-3Γ3)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17702
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Η Ακτινολογία (Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση νοσημάτων μέσω της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, τηλ. 2421074780
1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία» (Αρ. Προκ.10481/20/ΓΠ/04-06-2020, ΦΕΚ 1325/29-08-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: Ψ9Κ5469Β7Ξ-ΕΝΖ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17705
Περιγραφή Θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής πλαστικής, με ειδίκευση στη μελέτη της αρχιτεκτονικής γλυπτικής και του μνημειακού, πολιτικού και ιστορικού πλαισίου της. Επίσης, μελετά την εικονογραφία της αρχαίας ελληνικής τέχνης στις ποικίλες εκφάνσεις της (γλυπτά, αγγεία, κοροπλαστική, μικροτεχνία) με ταυτόχρονη διερεύνηση θρησκευτικών και γενικότερα κοινωνικών φαινομένων.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, τηλ. 2231066902
1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» (Αρ. Προκ. 10112/20/ΓΠ/01-06-2020, ΦΕΚ 1325/29-08-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΒ5Α469Β7Ξ-7ΒΘ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17706
Περιγραφή Θέσης: To γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» αφορά τις τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου, τις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές ιστού (web 2.0, web 3.0), τις τεχνολογίες και εφαρμογές διασύνδεσης δεδομένων από το διαδίκτυο και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 2431047071/7026
1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και ψηφιακά μέσα μάθησης για τη Φυσική Αγωγή» (Αρ. Προκ. 10186/20/ΓΠ/02-06-2020, ΦΕΚ 1337/02-09-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΟΚΦ469Β7Ξ-ΝΥΟ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17707
Περιγραφή Θέσης: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου “Πληροφορική στην Εκπαίδευση και ψηφιακά μέσα μάθησης για τη Φυσική Αγωγή” είναι η επιστημονική διερεύνηση των εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών στο χώρο της Φυσικής Αγωγής. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα διδακτικής της Πληροφορικής, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ανάπτυξης πολυμεσικών μαθησιακών πόρων για τη Φυσική Αγωγή, μάθησης βασιζόμενης σε ψηφιακά παιχνίδια και αξιοποίησης κινητικών διαδραστικών βιντεοπαιχνιδιών στη Φυσική Αγωγή.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 09-11-2020.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης