Σάββατο 18.01.2020 | Εορτάζουν: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Θανασάκης, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασία, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη

Προμήθεια καυσίμων Δήμου Φαρκαδόνας και των Νομικών του Προσώπων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις09.07.2019 | 4:27 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6888

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Φαρκαδόνας και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 250.947,56 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1 Ταχ.Κωδ.:42031
Τηλ.: 2433350024
Telefax: 2433350018
E-mail: imosfarkadonas@yahoo.gr Ιστοσελίδα: www.farkadona.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου: μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή την διεύθυνση www.farkadona.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Φαρκαδόνας, στο τηλέφωνο 2433350024 και 2433350020 και στο φαξ 2433350018
3. Κωδικός CPV: CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης, CPV 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Φαρκαδόνας και των Νομικών του Προσώπων»,
ΟΜΑΔΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 153.225,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 2: «ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙ.ΔΕ.ΦΑ.», εκτιμώμενης αξίας 3.221,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 3: «ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤ.», εκτιμώμενης αξίας 28.225,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 4: «ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝ.& ΛΥΚΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 17.705,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά .
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για μία ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο για τα καύσιμα, της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.ΕΝ. Τρικάλων. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν.4257/2014)
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 5-7-2019 και η ώρα έναρξης 15:00
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22-7-2019 και η ώρα λήξης 15:00
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, στις 26-7-2019 και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ και τα ΝΟΜΙΚΑ του ΠΡΟΣΩΠΑ. Αναλυτικά παράγραφος 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης
11. Εγγυήσεις :Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1% ευρώ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί της ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δυο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία του Νομού Τρικάλων.

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 4-7-2019
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Μεριβάκης

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop