Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/07/2020 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 06/08/2020 και ώρα 15:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 06/08/2020 και ώρα 15:00 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13/08/2020 και ώρα 11:00     Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 21/07/2020, ημέρα Τρίτη. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 2.306,45€ Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 95078 Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή, τηλ. 24313-51203, 24313-51233, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr. Τρίκαλα 21/07/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ" /> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Η ΕΡΕΥΝΑ
Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.07.2020 | 11:15 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΔΣΩΗ9-ΘΚΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών

Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18

Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα

Πληροφορίες:      Ευθυμίου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 24313-51203,233

F A X: 24313-51219

Email:   panef@trikalacity.gr

Αρ. Πρωτ.: 20358

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 95078

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για τη λαϊκή αγορά Τρικάλων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.322,58 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 143.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από ιδίους πόρους.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, προκειμένου να γίνει χρήση στην λειτουργία της λαϊκής αγοράς αλλά και γενικότερα για επιπλέον λειτουργίες και δρώμενα σε ώρες εκτός λειτουργίας της λαϊκής.

Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39522100-8.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της προσφοράς».

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/07/2020
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 06/08/2020 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 06/08/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13/08/2020 και ώρα 11:00
   

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 21/07/2020, ημέρα Τρίτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 2.306,45€

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 95078

Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή, τηλ. 24313-51203, 24313-51233, φαξ: 24313-51219, email: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr.

Τρίκαλα 21/07/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ