Σάββατο 13.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.11.2019 | 11:07 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κωδ.: 42200- Καλαμπάκα
E-mail: info@dimosmeteoron.com
Ιστοσελίδα: http://www.dimosmeteoron.com
Αριθμ. Πρωτ.: 13982
Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας εκτιμώμενης αξίας 172.648,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία 139.232,27 ευρώ)
1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μετεώρων, Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας, Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42 200 Καλαμπάκα, Τηλ. 2432350200, email: info@dimosmeteoron.com,Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας, Ιστοσελίδα: www.dimosmeteoron.com
2) Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .
3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosmeteoron.com.
4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή (1) για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
– Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στον εθνικό τύπο: 31/10/2019 ημέρα Πέμπτη
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 81285 (καλαθοφόρο), 81287 (ανατρεπόμενο), 81289 (καταστροφέας)
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ(8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε055. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. εσόδων 1322.006 και Κ.Α. εξόδων 64-7131.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα (2)
11) Εγγυήσεις:
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (3), για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά αριθμητικά και ολογράφως της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ευρώ) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ευρώ) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Α1 1.759,00 Χίλια επτακόσια πενήντα εννέα
Α2 890,00 Οκτακόσια ενενήντα
Α3 136,00 Εκατόν τριάντα έξι

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο site του Δήμου www.dimosmeteoron.com, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Καλαμπάκα 31/10/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

(2) Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης