Παρασκευή 19.04.2024 | Εορτάζουν: Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.11.2018 | 1:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 4749
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αριθμ. 4748/20-11-2018 αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων όπου υποδιαιρούνται στις παρακάτω τρεις (3) ομάδες.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς Τεμ. 1
2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4×4 DOUBLE CAB σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεμ. 2
3 Επιβατικά αυτοκίνητα Τεμ. 1

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20/11/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/12/2018 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 12/12/2018 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 18/12/2018 και ώρα 10:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ θα χωρίζεται ανά ομάδα αντίστοιχα, στους εξής αριθμούς συστήματος:67367
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα I, II, III και IV και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παππά Βασιλική, Ρουσιαμάνης Γεώργιος τηλεπικοινωνίας 2431076711-12, φαξ: 2431076565, e-mail: info@deyat.gr.
Τρίκαλα, 20/11/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης