Παρασκευή 23.07.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Προμήθεια υδρομέτρων και εξαρτημάτων υδρομέτρων από τη ΔΕΥΑΤ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.07.2019 | 9:32 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2164

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)
Προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 38411000-9 και τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων και εξαρτημάτων υδρομέτρων, έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (46.963,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35, στις 22 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ, το αργότερο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Βασιλική Παππά και Γεώργιος Ρουσιαμάνης.
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076967, 2431021458.
Fax: 2431076565.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.T. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τρίκαλα, 10/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop