Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2β «Υποδομές στήριξης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού»

Ανακοινώσεις δημοσίου25.10.2019 | 11:51 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020
– Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων –
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση Πρόσκλησης προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» / Θεματικό Στόχο 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση» / Επενδυτική Προτεραιότητα 10α «Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.
Η Πρόσκληση με α/α 077, αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για την κάλυψη αναγκών Κτιριακών Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προμήθειας εκπαιδευτικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, από την 04/11/2019 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/04/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 7.000.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.
Λάρισα, 23/10/2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης