Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου30.10.2019 | 1:37 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. πρωτ. 38875/29.10.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.08.2020 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 101 Μία (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ειδικότητας ΜΟΥΣΙΚΟΙ με εξειδίκευση ΠΙΑΝΟ στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ»
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 102 Μία (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ Ειδικότητας ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» και στο ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 103 Μία (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ Ειδικότητας ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ με εξειδίκευση ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ – ΤΖΟΥΝΤΟ) στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», στο ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και στο ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 31/10/2019 έως και 11/11/2019 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΣΟΧ ) με σήμανση έκδοσης «12/2/2019» στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τρικκαίων, στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τρίκαλα 29 Οκτωβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης