Δευτέρα 06.12.2021 | Εορτάζουν: Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Συμπληρωματική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους

Ανακοινώσεις διάφορες08.05.2020 | 3:08 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.) και λειτουργεί στα Τρίκαλα, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 20 άτομα με νοητική υστέρηση, που αφορούν:
• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχει ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
• Την παροχή ατομικής ή/ και ομαδικής άσκησης.
• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται από την ένταξή τους την 01/11/2016 έως 31/10/2022, χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 και παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00μ.μ. και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο.
Επίσης, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για τη Δικτύωση και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προκηρύσσει 2η συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής ωφελούμενων του προγράμματος θα πρέπει, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 1η Ιουνίου 2020 (01/06/2020), να προσέλθουν στην έδρα του Κέντρου στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3, κατά τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), και τις ώρες 09.30 έως 14.00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2410-555453 ή στο e-mail: pofeko@otenet.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), από τις 09.30 έως τις 14.00.

Δικαιούχοι: 20 άτομα με νοητική υστέρηση

Δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
2. Αντίγραφο ή εκτύπωση πρόσφατου Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι, δεν θα πρέπει:
α) να αποζημιώνονται για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦ, από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη, και
β) να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.

Η διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης των ωφελουμένων και της δημιουργίας της λίστα επιλαχόντων
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή δημιουργίας της λίστας επιλαχόντων ωφελουμένων που έχει συσταθεί από την ΠΟΦΕΚΟ, θα προβεί στην επιλογή των επιλαχόντων ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:
1. Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
4. Οικογενειακή κατάσταση.
5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής:
Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.
ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Αγίας Μαρίνης 3, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-555453, 24310-77282
E-mail: pofeko@otenet.gr
Ώρες λειτουργίας help-desk : Δευτέρα – Παρασκευή (09.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης