Πέμπτη 02.02.2023 | Εορτάζουν: Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ–ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοινώσεις δημοσίου15.01.2020 | 3:17 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 910

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα 18.221.694,09
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 3.424.751,22
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.574.500,00
31 Εισπράξεις από ∆άνεια 868.000,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 13.979.861,43
4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 8.485.440,00
5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 2.441.900,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 18.075.458,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 67.071.605,22

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15.409.420,00
61, 62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 3.068.946,69
63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 6.440.346,82
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 2.585.000,00
66 Προµήθειες – Αναλώσεις υλικών 1.956.981,84
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.489.533,22
81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 490.000,00
83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 20.323.908,13
71 Αγορές 1.266.240,00
73 Έργα 12.924.914,66
74 Μελέτες 73.606,81
75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 23.000,00
9111 Αποθεµατικό 19.707,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 67.071.605,22

Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµόν 611/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Τρίκαλα 14-1-2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Παπαστεργίου Δημήτρης

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ