• Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
 • Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
 • Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
 • Κωδικός CPV:
 • 45221119-9 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ) (Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 - Παράρτημα ΙΙ)
  1. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία - Τρίκαλα, Καρδίτσα)
  2. Περιγραφή έργου:
  ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 58 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας γέφυρας επί της Επαρχιακής οδού από Φαρκαδόνα προς Κρήνη με φορέα από σκυρόδεμα αποτελούμενης από ένα άνοιγμα, συνολικού μήκους γέφυρας 17,40 m δίπλα στην υπάρχουσα γέφυρα, η οποία θα παραμείνει ως πεζογέφυρα.
  1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 241.935,48 ευρώ και Φ.Π.Α. 58.064,52 ευρώ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
  2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
  3. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  4. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα γίνονται δεκτές: 1.1. Οικονομικοί φορείς - Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 1.2. Ενώσεις Οικονομικών φορέων - Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων - Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
  1. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
  1. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
  2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι "η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής", (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
  3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
  4. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00. γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
  1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
  2. Χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 517 (2018ΕΠ51700002)
  3. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
  4. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: -
  5. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
  6. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 91760 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: -
  Τρίκαλα, 30/7/2020 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ" /> «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» - Η ΕΡΕΥΝΑ
  Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ»

  Διακηρύξεις – Προκηρύξεις31.07.2020 | 3:57 μμ

  Γράφει ο/η

  Λογιστήριο

  Γράφει ο/η Λογιστήριο

  ΑΔΑ: ΨΓ177ΛΡ-5Β4

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   

  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.

  Κωδικό NUTS: EL-611,

  Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271, 2431046230 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264 Ηλεκτρονική Δ/νση (email): techerg.trik@thessaly.gov.gr Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr

  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 1482/Πρακτικό 22ο/28-06-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.

  1. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
  2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
  3. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
  4. Κωδικός CPV:

  45221119-9 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ) (Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 – Παράρτημα ΙΙ)

  1. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)
  2. Περιγραφή έργου:

  ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

  ΥΠΟΕΡΓΟ 58 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ»

  Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας γέφυρας επί της Επαρχιακής οδού από Φαρκαδόνα προς Κρήνη με φορέα από σκυρόδεμα αποτελούμενης από ένα άνοιγμα, συνολικού μήκους γέφυρας 17,40 m δίπλα στην υπάρχουσα γέφυρα, η οποία θα παραμείνει ως πεζογέφυρα.

  1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 241.935,48 ευρώ και Φ.Π.Α. 58.064,52 ευρώ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
  2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
  3. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  4. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Ειδικότερα γίνονται δεκτές:

  1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

  α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

  γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  1.2. Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:

  α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

  1. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
  2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
  3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
  4. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.

  γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

  1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
  2. Χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 517 (2018ΕΠ51700002)
  3. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
  4. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
  5. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
  6. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 91760 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: –

  Τρίκαλα, 30/7/2020

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

  Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

  Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
  ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ