Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις22.03.2022 | 2:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ46907Φ-ΡΨ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 7064

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.142/8ης/10-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΛ746907Φ-ΠΦΩ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσιών Εστίασης», CPV:55311000-3» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 232.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης ως κάτωθι:
Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 116.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για ένα(1) έτος μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 116.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 17/03/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης